Dự án tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa